Mobiliteit van werknemers vraagt om een bredere inzetbaarheid dan voor de eigen functie alleen. Die inzetbaarheid wordt tegenwoordig employability genoemd. Om een toekomstgericht personeelsbeleid te kunnen ontwikkelen is het nodig om de mate van employability, die in het bedrijf aanwezig is, vast te stellen.

Activum heeft instrumenten ontwikkeld om de employability te meten,zowel op bedrijfsniveau als op het niveau van de individuele werknemer.

Op bedrijfsniveau

Om de mate van employability voor het hele bedrijf vast te stellen heeft Activum een quick scan ontwikkeld.

Voorafgaande aan de scan wordt een inventarisatie gemaakt van voor het bedrijf noodzakelijke opleidingen en van zinvolle opleidingen, per te onderscheiden functiegroep. Tevens worden de kerngegevens van het personeelsbestand en het personeelsbeleid vastgesteld.

De scan zelf bestaat uit een reeks interviews met sleutelpersonen binnen het bedrijf.

Op basis van de aldus verkregen gegevens brengt Activum een advies uit op basis waarvan een bedrijfsontwikkelingsplan kan worden opgesteld.

Per individuele werknemer

Om de inzetbaarheid van individuele werknemers vast te stellen beschikt Activum over een reeks van instrumenten. Deze instrumenten worden ingezet in overeenstemming met de specificatie van de onderzoeksopdracht.

Zie hiervoor ook onder Loopbaanadvies.