Soms gaat het niet meer. Een medewerker functioneert niet meer optimaal, verzuimt meer dan gemiddeld, of is door oorzaken buiten zichzelf boventallig geworden. In al die gevallen moet er een plan komen waarmee het probleem kan worden opgelost.
Zo’n plan moet voorzien in het inzetten van de medewerker op een andere plek binnen of buiten de organisatie. Om die plek te kunnen bepalen is het nodig om vast te stellen wat de competenties en ambities van de medewerker zijn en in hoeverre er aanvullende (scholings-)maatregelen nodig zijn om herplaatsing te kunnen realiseren.

Activum kan op basis van een verkennend gesprek met werkgever en werknemer een advies uitbrengen over het totstandkomen van een herplaatsingsplan.

Vaak is er meer nodig dan een verkennend gesprek om tot een effectief plan te komen.
Activum kan een aantal instrumenten bieden, die hierbij behulpzaam zijn:
  • beroepskeuzeonderzoek
  • motivatieonderzoek
  • persoonlijk competentieprofiel
  • assessment competentieprofiel

Ter vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt kan Activum uitvoeren:

  • Erkenning verworven competenties (EVC)
  • Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)