Een correcte uitvoering van de wet “Verbetering Poortwachter”, vraagt nogal wat inspanningen van werkgever en werknemer samen. Als er gaten vallen dan kan dat direct consequenties hebben voor het ontslagrecht en het recht op een uitkering. Met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) neemt het risico voor werkgevers verder toe.

Activum kan, mits werkgever en werknemer beiden akkoord gaan, het casemanagement (wettelijk voorgeschreven in de WVP) op zich nemen.

Hiermee neemt Activum de volgende taken over:
  • communicatie met werknemer, werkgever en arbodienst
  • bewaken van alle wettelijke termijnen ten aanzien van Probleemanalyse, Plan van Aanpak en Reïntegratieverslag (Poortwachtertoets)
  • dertiende-week-melding
  • opstellen Plan van Aanpak, eventuele Bijstellingen, Eerstejaarsevaluatie, Evaluatieverslag
  • uitvoeren Plan van Aanpak
  • interne of externe herplaatsing
  • rapportage van alle contactmomenten aan werkgever en werknemer
  • alle bijbehorende administratieve handelingen (voorzover door opdrachtgever gemachtigd)
  • begeleiding aanvraag WIA

Activum hanteert het verzuimprotocol van MKB Nederland.

Activum biedt deze dienstverlening aan in de vorm van een abonnement. De werkgever betaalt hiervoor op jaarbasis een vast bedrag per werknemer (conform UWV-telling).

Indien het Plan van Aanpak voorziet in externe herplaatsing, dan zal Activum hiervoor een andere loopbaanbegeleider inzetten dan degene die het casemanagement uitvoert.